Summer Festival in Aso, Taiki-cho Mie-ken, Japan

This video show the summer festival in Taiki region, Mie prefecture. Please enjoy it.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.